Περίληψη Διακήρυξης ΔΟΑΕΣΜ/180102/2018 «Μίσθωση Ακινήτων για κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ»
Posted 23/05/2024 07:08

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), για μίσθωση ακινήτων με σκοπό την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών της σε υλικά δικτύου διανομής όπως: στύλοι ξύλινοι και τσιμεντένιοι, μετασχηματιστές διανομής, καλώδια και πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης κλπ.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), για μίσθωση ακινήτων με σκοπό την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών της σε υλικά δικτύου διανομής όπως: στύλοι ξύλινοι και τσιμεντένιοι, μετασχηματιστές διανομής, καλώδια και πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης κλπ.

Συγκεκριμένα:

  • ένα (1) ακίνητο εντός των ορίων του Ν. Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας, 

  • ένα (1) ακίνητο στους Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Κιλκίς.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριάντα πέντε (35) έτη, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ μετά το πέρας της μισθωτικής περιόδου.

Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει:

  1. Να είναι κατάλληλα για χρήση αποθήκευσης υλικών τουλάχιστον μέσης όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012 όπως ισχύει.

  2. Να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πολεοδομικές αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, άδειες εγκατάστασης και άδειες λειτουργίας για την υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς επίσης και δυνατότητα έκδοσης νέων ή πρόσθετων αδειών για τη χρήση που προορίζονται.

  3. Να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας και να είναι ελεύθερα από την ύπαρξη τυχόν βαρών.

Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν υπαίθριο χώρο συνολικής επιφάνειας από 70.000m2 έως 100.000m2 έκαστο και στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας από 5.000m2 έως 6.500m2 έκαστο, επιτρεπομένων των αποκλίσεων που προσδιορίζονται στη Διακήρυξη.

Επιπλέον στη Διακήρυξη προσδιορίζονται τα σημαντικά και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ακινήτων.

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι την 22.6.2018 και ώρα 15:30 μμ., κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 πμ. έως 15.30 μμ., στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας και Στεγαστικής Μέριμνας, Διαμαντοπούλου 10, 4ος όροφος - Γραμματεία    ΔΟΑΕΣΜ – 117 43, Αθήνα.

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας:  www.deddie.gr και στην αρμόδια Υπηρεσία, τηλέφωνο: 2109090320 και 2109090321 κα Π. Μαυρίκη και κα Κ. Τοτού.

 

«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΟΑΕΣΜ

Διαμαντοπούλου 10, Αθήνα

Τηλ.: 2109090320»

 

WISHLIST